អុី​ស្រា​អ៊ែល​បញ្ជា​ឲ្យ​ដាក់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​ដែល​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ពី​ក្រៅ​ចូល​ប្រ​ទេស​​ខ្លួន ឲ្យ​នៅ​ដោយ​ឡែក​រយៈ​ពេល ១៤​ថ្ងៃ – CEN