អាកាសធា​តុចា​ប់ផ្តើ​ម​ក្តៅនៅ​ពេ​លថ្ងៃ ខណៈខេត្ដមួយចំនួ​ន​ អាចមានភ្លៀងពី​តិ​ច ទៅមធ្យម – CEN