កម្ពុជាបាន​ត្រៀមថ​វិកា​​ប្រមាណ ៨០០ ទៅ ២.០០០ លានដុល្លារដើម្បីទប់​ស្កា​ត់ជំ​ងឺឆ្ល​ងកូ​វី​ដ-១៩ – CEN