កូនស្រី​ក​ត្ត​ញូ បង្ខំចិត្ត​ផ្អាក​ការសិក្សា​ត្រឹម​អាយុ ១១ ឆ្នាំ ដើម្បី​បញ្ច​ក់​អាហារ និង​អៀវ​លើកដាក់​ឪពុក​ពិការ ឃើញ​ហើយ​រំជួលចិត្ត​ណាស់​! – CEN