វិធីសាស្រ្ត​ទាំង​នេះ អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្នាមជ្រួញ​នៅ​ក​ន្ទុយ​ភ្នែក – CEN