មេ​ដឹក​នាំ​ជា​ស្ត្រី​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​អាកា​ស​ចរ​ណ៍ Vietjet – CEN