ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយឥតសំណង​ជាង​ ២០ ​លាន​ដុល្លារ លើ​ការអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទឹកស្អាត​នៅ​ភ្នំពេញ​ – CEN