ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញប្រកាស​ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ ករណី​ស្ត្រី​ជនជាតិ​អង់គ្លេស ផ្ទុកមេរោគ Covid-19 – CEN