សិស្សានុសិស្ស​វិទ្យាល័យ​ជប់​វា​រី​ ទទួល​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ផលប៉ះពាល់​ នៃ​ទំនិញ​អាហារខូចគុណភាព​ និង​ហួស​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រើប្រាស់ – CEN