សត្វ​កវែ​ងញី​ពណ៌​ស ដែលមានតែមួយក្នុងលោក និ​ងកូនវា ត្រូវព្រានព្រៃបាញ់សម្លា​ប់​នៅប្រ​ទេស​កេន​យ៉ា​ – CEN