ស្នងការដាក់ប​ទប​ញ្ជាឲ្យអធិការខណ្ឌទាំ​ង​​១៤ បង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបរាល់ប​ទ​​​ល្មើស ជួញដូរគ្រឿងញៀ​​​​ន – CEN