រដ្ឋ​មន្ត្រី​សុខា​ភិបាល ទៅពិនិត្យ​ស្ថាន​ភា​ពសុ​​ខ​​ភា​​ពស្ត្រី​ជនជាតិអង់គ្លេស នៅ​កំពង់ចា​ម – CEN