ដំរី​ញី​ដែល​ចូលមក​កម្ពុជា នៅក្បែរៗ​​ភូមិប្រជាពលរដ្ឋ , ខ្លះ​ “បារម្ភ​”, ខ្លះ​ថា “​ស្រួល​លួងលោម​” – CEN