មន្ទីរ​ពេទ្យ​អន្តរ​ជាតិ​ថ្មី​មួយ​នឹង​បើក​នៅ​កណ្តាល​ភ្នំ​ពេញ​ចុង​ខែ​នេះ​ហើយ – CEN