យ៉ាងហោចណាស់​មាន​ជាង​២០​កម្មវិធី ដែល​ក្រុមហ៊ុន Sensor Tower បាន​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​លួច​យក​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ – CEN