រកឃើញ២នាក់ប្ដីប្រ​ព​ន្ធ ជនជាតិ​អង់គ្លេស ផ្ទុកជំងឺCov​id-19 – CEN