រំជួលចិត្ត​! អ៊ុំ​ស៊ីក្លូ​សួរថា ក្មួយ​ជិះ​ស៊ី​ក្លូ​ទេ ខ្ញុំ​ឆ្លើយថា​អត់​ទេ ដោយសារ​ប្រញាប់ ខ្ញុំ​ហុច​លុយ​ឲ្យ​គាត់ តែ​គាត់​ថា​មិន​ទទួល​ទេ ព្រោះតែ​… – CEN