ផ្អាកនា​វាដឹក​អ្នក​ដំណើរ ឬអ្នកទេសចរ​ ចូលក​ម្ពុជា ដើម្បីការពារវីរុស​C​OVI​D-​19 – CEN