ប្រារព្ធទិវា​វប្បធ​ម៌ជា​តិ​៣មីនា ​“យុវជន ដើម្បីវប្បធ​ម៌​ជាតិ” ប្រកបដោយសក្តានុព​​ល​​បំ​ផុ​ត ក្នុងការរួមចំណែ​ក​អភិ​វឌ្ឍ​​ន៍​​​សេដ្ឋ​​កិច្ច​ស​​​ង្គ​ម – CEN