រូបម​ន្តធម្ម​ជា​តិទាំងនេះ ជួយព្យាបាលបញ្ហាពងបែកក្នុ​ង​មា​ត់ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភា​ព​ – CEN