ទំនើបកម្ម​រដ្ឋបាល​គ​យ រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ប្រមូល​ពន្ធ លើស​ផែនការ ជាង ៤២ ភាគរយ ពី​១៣១៨​លាន​ដុល្លារ ដល់​៣២១៥​លាន​ដុល្លារ​ – CEN