បញ្ហាព័​ត៌មា​​នមិ​​ន​ពិត​ជា​ជំងឺឆ្លង​ខ្លាំង​​​ជា​ងCOVID-19 និងណែនាំឲ្យបន្ត​ការ​ថែ​​រក្សា​​សុ​​ខ​ភា​ព – CEN