នារីម្នាក់ ជាជំ​នួយ​ការស្មៀនឃុំអូរបីជា​ន់​ បាត់ខ្លួន១យប់២ថ្ងៃ ​​មិនទាន់ដឹងដំ​ណឹង បន្ទាប់ពីជនមិនស្គាល់មុខចា​ប់​ខ្លួន – CEN