គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ លក់​បាន​សិទ្ធិចែកចាយ​បាន​ប្រាំ​សាខា គ្រោង​បើក​លក់​ខ្លួន​ឯង​បន្តទៀត​ – CEN