ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់ថ្ងៃ​អាទិត្យ ​ទី​ ១៥ ​ខែមីនា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN