ឃាត់ខ្លួន មនុស្ស​ចិត្តពាល​ម្នាក់ យក​ដំបង​ឈើរុំ​កន្សែង​ជ្រលក់​សាំង​ដុត គប់​ទៅលើផ្ទះ​គេ ក្នុង​បំណង​ដុតបំផ្លាញ​ផ្ទះ​គេ​ – CEN