កងទ័ព​កម្ពុជា​ចិន សង្ឃឹមថា​មាន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ – CEN