ធ្វើ​ដំ​ណើរ​លើ​យន្ត​ហោះ​របស់ Vietjet នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ៧០% សម្រាប់​គោល​ដៅ​ទាំង​អស់ – CEN