ទម្លាប់​ទាំងនេះ ជួយ​រក្សា​សម្ពាធ​ឈាម​ឲ្យ​ស្ថិតក្នុង​កម្រិត​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN