កម្ពុជា ប្រកាស​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ ដប់​ប្រាំ​ដប់​មួយ (១៥ ១១) របស់​តំបន់​រួមគ្នា អនុតំបន់​ទន្លេមេគង្គ – CEN