សូមកុំ​យល់ច្រឡំ​! Detection Reagent ដែល​ចិន​បញ្ជូនមក​កម្ពុជា ​​មិន​មែន​​ប្រើ​​សម្រាប់​​ប្រឆាំង ឬ ព្យាបាល​​ជំងឺ Covid-19 គឺប្រើ​សម្រាប់…​ – CEN