អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid-19 កើនឡើង​ដល់​៣៥​នាក់ ហើយ​ក្រសួងសុខាភិបាល មិន​យកលុយ​ករណី​ធ្វើតេស្ត​កូ​វីដ​១៩ – CEN