ប៉ូលិសមីយ៉ានម៉ា បាញ់រះលើអ្នកតវ៉ានៅរដ្ឋរ៉ាឃីន បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត ១០នាក់ – CEN