កអក ស្នើ​ឲ្យ​អ្នកកាសែត រាយការណ៍​ព័ត៌មាន ដោយ​គោរព​សិទ្ធិ​ឯកជន របស់​អ្នក​ដែល​ឆ្លង​វីរុស​កូ​វីដ 19 – CEN