​វៀតណាម ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ដល់​ជនបរទេស​ទាំងអស់ ចូល​ប្រទេស​វៀតណាម រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ – CEN