វីរុស​កូ​វីដ​១៩ ប្រហារ​រោងការ​ឡើង​ស្ងាត់ជ្រងំ ព្រោះ ភ្ញៀវ​មិន​ហ៊ាន ទៅ​ចូលរួម​ពិសា​អាហារ​ – CEN