វិទ្យុ​ស្ត្រី FM102 MHz ប្រឈម​នឹង​ការបិទ ប្រសិនបើ​នៅ​បន្ត​ជួល​ហ្វ្រេ​កង់​ស៍ ទៅឱ្យ​អ្នកដទៃ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម , ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​សុំច្បាប់​ឡើងវិញ​ – CEN