រូបមន្ត​ធម្មជាតិ​ទាំងនេះ អាច​កម្ចាត់​មុន​ក្បាល​ខ្មៅ​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN