ផ្សព្វផ្សាយ វិធានការ​បង្ការ ការឆ្លង​រាលដាល​វី​រ៉ុ​ស COVID -19 – CEN