វិធីសាស្ត្រ​កាត់បន្ថយ​អារម្មណ៍​តានតឹង​អំឡុងពេល​នៃ​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ (Covid-19) – CEN