ស៊ែរ​ឲ្យ​កសិករ​យើង​ដឹងផង​! អ្នកជំនាញ​ចិញ្ចឹម​គោ​ជោគជ័យ​ប្រាប់​ពី​របៀប​ទិញ​គោ​ស្គមៗ​មក​ចិញ្ចឹម​បំប៉ន​តែ​៣​ខែ​ទេ លក់​ចេញ​វិញ​ចំណេញ​កប់​ក្ដោង​ – CEN