ប្រជាពលរដ្ឋ ជា​មុខសញ្ញា​បាន​ប៉ះពាល់​ជនជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី ទាំង ៦​នាក់ ត្រូវ​ស្នាក់​នៅតាម​ផ្ទះ​រៀងៗ​ខ្លួន ក្នុង​រយៈពេល ១៤​ថ្ងៃ – CEN