មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តសៀមរាប ប្រកាស​មិន​អនុញ្ញាត ឱ្យប្រើ​ឱសថ​បុរាណ ព្យាបាល​ជំងឺ កូ​វីដ​19​ឡើយ – CEN