អាហារ និង​ភេ​ជ្ជៈ ដែល​គួរ​ចៀសវាង ពេល​កំពុង​ស្ត្រេ​ស​ខ្លាំង​ – CEN