ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្កើត​គណៈកម្មការ បង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ កូ​វីដ -១៩ – CEN