​ផ្សារ​មួយចំនួន​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រជាពលរដ្ឋ​ក៏ដូចជា​អាជីវក​រទិញ លក់ដូរ​ជាធម្មតា ជាមួយគ្នា នឹង​ការ រៀបចំ​ពិធី​សាស្ត្រ​ក្នុង​បង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ វីរុស​កូ​វីដ ១៩ – CEN