ត្រាំ បញ្ជាក់ថា មិន​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ស្ថានទូត​ទៅ​ទីក្រុង​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម​ទេ ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​ – CEN