ប្រគល់​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់ ដី​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ ជិត​២​ម៉ឺន​ក្បាល​ដី ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ភ្នំពេញ​ – CEN