ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata​ ចូលរួម​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​ស្ថិតនៅ​ឆ្ងាយ​ពីគ្នា ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ជាមួយនឹង​ការផ្តល់ជូន​ទិន្នន័យ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​បន្ថែមទៀត​ ​ណែនាំ​ឲ្យ​អតិថិជន​ទាំងអស់​ប្រើ​ជម្រើស​សេវា​បម្រើ​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​កម្មវិធី​ឌីជីថល​ច្រើនឡើង​ – CEN