ចុះហត្ថលេខា​លើ​លិខិត​ប្តូរ​សារ​ស្តីពី ការផ្តល់​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​ជប៉ុន ដែលមាន​ទឹកប្រាក់​សរុប ៣១០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN